Terms of use

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1

Alle onze verkopen, werken, leveringen en diensten worden uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle eventuele eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen.

Art. 2

Onze offertes zijn, tenzij anders bedongen, geheel vrijblijvend. Wij zijn enkel verbonden door de door ons ondertekende schriftelijke orderbevestiging. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging.

Elke annulering van een bestelling en/of opdracht dient bij aangetekende brief te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. Indien de klant zijn bestelling en/of opdracht annuleert na orderbevestiging door ons doch voor enige uitvoering van de bestelling en/of de opdracht, zal hij binnen de 8 dagen een annulatievergoeding betalen, welke forfaitair wordt begroot op 20 % van het totale bedrag van de bestelling en/of de opdracht, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht desgevallend de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt.

Bij annulatie van de bestelling en/of de opdracht na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst zal de klant binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding betalen, welke forfaitair begroot wordt op 40 % van het totale bedrag van de bestelling en/of de opdracht, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt.

Art. 3

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn ter goede trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen loopt de leverings- of uitvoeringstermijn slechts vanaf de betaling van het voorschot indien gevraagd en nadat de klant ons alle nodige inlichtingen voor uitvoering heeft overgemaakt.

Vertraging in de levering of de uitvoering kan dan ook nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens ons.

Art. 4

De prijzen vermeld in onze offertes en/of orderbevestigingen zijn geldig op datum van de offerte en/of de orderbevestiging en dit zolang de contractuele voorziene uitvoeringstermijn loopt.
Onze prijzen zijn netto af fabriek. Deze prijzen kunnen in onderlinge overeenstemming worden herzien en aangepast in functie van bijkomende diensten.

Deze prijzen zijn bovendien verbonden aan de gezondheidsindex en zullen jaarlijks (in december) worden aangepast volgens de volgende formule: aangepaste vergoeding = basisvergoeding x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer

Als basisvergoeding geldt de prijs vermeld in onze offerte en/of orderbevestiging. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de aanpassing van de vergoeding. Als aanvangsindexcijfer geldt dat van de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte en/of orderbevestiging.

De indexaanpassing gebeurt automatisch, zonder enige aanmaning ter zake.

Transportkosten voor het aanleveren van goederen zijn steeds ten laste van de klant. De klant kan zelf een transporteur bepalen, zoniet doet Akkuraat dit

Art. 5

Alle tekeningen, plannen, patronen, ontwerpen en technische beschrijvingen blijven behoudens andersluidende overeenkomst, uitsluitend onze eigendom.

Zonder toestemming mogen zij door de klant niet worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

Art. 6

Alle tekeningen, plannen, patronen en gradaties, ontwerpen , technische beschrijvingen en/of aanverwante leveringen moeten binnen de 5 dagen gecontroleerd worden. Elke klacht, afwijking of tekortkoming moet binnen deze termijn aangegeven worden via aangetekend schrijven. Zoniet vervalt elke mogelijke klacht. Alvorens in productie te gaan moet het patroon uitgewerkt worden in een staal om de haalbaarheid naar productie te verifiëren. Akkuraat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een klacht die gemaakt wordt in verband met het (eind)product gebaseerd op het geleverde patroon en/of aanverwante leveringen.

Akkuraat kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies die gemaakt wordt aan stalen bij het uitvoeren van de opdracht en/of transport.

Art. 7:

Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding in de verkoopsvoorwaarden, contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Dikkelvenne-Gavere.

Ieder protest met betrekking tot een factuur dient op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven toe te komen op de maatschappelijke zetel van Akkuraat. Het protest dient om geldig te zijn inhoudelijk te worden gemotiveerd.²


Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal, vanaf de ontvangst van de tweede betalingsherinnering, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen van 10% per jaar of zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/202 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bovendien zal er, bij niet-betaling, vanaf de ontvangst van de tweede betalingsherinnering en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding aangerekend worden ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van €40), dit ter compensatie van de administratieve kosten.

Art. 8

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant.
Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting t.a.v. ons behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.

Art. 9

De overeenkomsten worden gesloten te Dikkelvenne en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van het Vredegerecht van Gent.
Alle betwistingen omtrent een factuur moeten steeds binnen de 8 dagen na factuurdatum via aangetekend schrijven worden gemeld.

Art. 10

GDPR: Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor klanten- en leveranciersbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of offerte-aanvraag en voor directe marketing. indien u niet wilt dat we uw gegevens verwerken voor directe marketing volstaat het ons dit mee te delen via mail. U kan ten alle tijde ons ook vragen welke gegevens wij over u verwerken of vragen deze gegevens te wissen.


Helga De Filette - Freelance modeliste lingerie & fashion - De Wieleman 8 - 9890 Dikkelvenne (Gavere)
All Rights Reserved © 2024 Akkuraat - Privacy policy - Terms of use